Arv og skifte

Finn ut hvem som er arvinger og hvordan boet skal skiftes

Kontakt oss

Arv og skifte

strek

Det er mange forhold som er med på å avgjøre hva som skjer med avdødes formue og gjeld. Det beror på om det er gjenlevende ektefelle eller familie, og om det er opprettet et testament eller ektepakt.

Her er det advokater, lensmenn og tingrett som er de viktigste rådgivere. Tingretten ønsker gjerne direkte kontakt med avdødes arvinger, og vil kunne gi gode råd og veiledning. En slik kontakt bør være tatt innen 60 dager etter dødsfallet.

Vær oppmerksom på at …

Skjemaer for uskifte og/eller overtakelse av arv og gjeld finner man på domstol.no, eller dere kan få dem tilsendt fra tingretten. Vi i begravelsesbyrået kan også være behjelpelige.

Formuesfullmakt/proklama (gjeldsoversikt) ved arv

En arving kan få utstedt en formuesfullmakt av tingretten før man tar stilling til hvordan boet skal skiftes. En formuesfullmakt gir deg bedre oversikt over avdødes økonomi, og du kan bruke den til å få tilgang til skatteopplysninger og innestående saldo på bankkonto, gjeld m.v.

Hvis du er i tvil om avdøde etterlot seg mer gjeld enn verdier, bør du be tingretten utstede proklama. Dette ber du om skriftlig, og du må betale et gebyr. Proklama er en kunngjøring som blir publisert i Norsk Lysingsblad og lokale eller regionale aviser, og innebærer at alle kreditorer må melde kravene sine innen seks uker. Hvis en kreditor ikke melder kravet sitt innen fristen, faller det bort. Vær oppmerksom på at proklamaet ikke gjelder utenlandske kreditorer, pantekrav eller skatte- og avgiftskrav

Skifteform

Arvingene må ta stilling til hvordan boet skal skiftes, og hvem som skal fordele arven etter avdøde mellom arvingene.

strek

Privat skifte

Ved privat skifte blir arvingene enige seg imellom om hvordan eiendeler, gjeld og formue skal fordeles. Det er derfor viktig å fastslå hvem som er avdødes faktiske arvinger. Dersom arvingene skal gjennomføre et privat skifte, vil retten gi dem en skifteattest. Denne attesten vil gi arvingene råderett over den avdødes eiendeler.

Det er ofte hensiktsmessig å gi fullmakt til en som får ansvar for å kontakte bank, megler og andre.

Du finner fullmaktsskjemaet for privat skifte her.

Mange instanser krever at det vedlegges kopi av legitimasjon sammen med fullmakten.

Dersom avdøde etterlater seg lite eller intet til skifte, kan man gjennomføre et privat oppgjør av dødsbo av liten verdi (fullmakt etter arveloven §95). Da påtar man seg ikke ansvar for gjeld ut over dekningen i boet, og kan få en skifteattest etter §95 uten å selv være arving. Skifteretten kan svare på om vilkårene er oppfylt for et slikt skifte.

Uskiftet bo

Ektefellen har som regel felleseie med avdøde, og da kan man i de fleste tilfeller få sitte i uskiftet bo.

Reglene om uskiftet bo innebærer i praksis at enken/enkemannen/samboeren etter visse betingelser får beholde alt, altså hele felleseiet (og eventuelt særeiet), og får styre det som om hun eller han var eier av det hele. Først når enken/enkemannen dør, blir arven fordelt på de øvrige arvingene. Noen ganger kan det likevel være hensiktsmessig å vurdere privat skifte, selv om man er gift eller samboer.

Forhåndsligning

Arvingene har plikt til å levere selvangivelse for året dødsfallet fant sted. Det er ofte nødvendig å kreve forhåndsfastsetting av skatt for avdøde for å få gjort opp boet endelig. Man innhenter nødvendige opplysninger fra bank, NAV, arbeidsgiver o.l., og fyller ut skjemaet RF-1040 som man finner på Skatteetaten eller Altinn. Dokumentene kan lastes opp sammen med skifteattest på Skatteetatens nettsider, eller sendes pr. post til:

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Dersom du har spørsmål vedr. skatt/forskuddsskatt, vil skatteetaten være behjelpelig med dette.

Offentlig skifte

Offentlig skifte blir utført av tingretten. Det blir oppnevnt en advokat (bostyrer) som skal forvalte boet, og bostyreren får fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret. Kostnadene ved en slik skifteform dekkes av boet dersom det finnes nok midler til det.

Dersom arvingene ikke ønsker å påta seg ansvaret med å fordele avdødes formue, gjeld og eiendeler, eller av andre grunner ønsker å gjennomføre et offentlig skifte, kan tingretten i noen tilfeller beslutte å gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne, men som regel vil kontakten med arvingene bli opprettholdt gjennom bobestyreren. Når alle spørsmål vedrørende bobehandlingen er avklart – herunder tvister, dekning av avdødes gjeld, m.v – oversender bobestyrer saken til tingretten som avslutter det offentlige skiftet med en slutning og utlodning (fordeling) til arvingene. Hvis du ønsker et offentlig skifte, må du søke skriftlig om dette til tingretten.

Summarisk skifte

Summarisk skifte er et forenklet offentlig skifte, og det er kun gjenlevende ektefelle som kan be om dette. Ved et summarisk skifte må ektefellen lage en oppstilling over verdier og gjeld etter avdøde.

Hvis ektefellen og de andre arvingene er uenige, kan boet bli overført til offentlig skifte hvis:

  • en arving krever det (gjelder ikke hvis gjenlevende ektefelle har overtatt boet i uskifte)
  • tingretten mener det er hensiktsmessig

Summarisk skifte er gebyrfritt. Hvis saken blir overført til ordinært offentlig skifte, dekker midlene i boet utgiftene. Det finnes ikke eget skjema for å be om summarisk skifte.

Hvis du ønsker summarisk skifte, må du be tingretten om dette skriftlig

Skjemaer og attester

strek

Skifteattest:

Tingretten utsteder denne etter at skifteskjema er
utfylt og innlevert av arvingene.

Skjemaer for arv og skifte:

www.domstol.no
Tingretten eller begravelsesbyrået.

Forhåndsligning:

www.skatteetaten.no
RF-1040

Søknad om askespredning:

Statsforvalteren.no

Legeerklæring om dødsfall:

(Dødsattest)

Utstedes elektronisk av legen og sendes til rett instans.
Denne utleveres ikke til pårørende eller begravelsesbyrået.

Vil du vite mer om lover og regler rundt arv og skifte?

Ta kontakt med oss, så svarer vi på spørsmålene dine.