top of page

Personvernerklæring

Hvem er behandlingsansvarlig

 • Daglig leder Ingar Faane er behandlingsansvarlig for byråets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres i vår virksomhet

 • På avdøde personer lagrer vi navn, fødselsnummer, adresse, sivilstand, fødested, statsborgerskap, hvilket tros- eller livssyn seremonien skal holdes til, navn på sist gravlagt, bilder fra seremoni/annet etter ønske fra kunden, og i noen tilfeller siste ligning. Personopplysninger om avdøde personer omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger.

 • På arvinger etter en avdød lagres navn, fødselsnummer, slektskapsforhold, adresse, telefonnummer og mailadresse.

 • Vi lagrer tilsvarende opplysninger som beskrevet over i de tilfellene personen kommer til oss og planlegger sin egen begravelse.

Formål med behandlingen

 • ​Vi bruker opplysningene for å kunne utføre våre tjenester etter bestilling fra kunden. I tillegg for å kunne gi kunden informasjon og service i forbindelse med evt. senere behov for tjenester hos oss.

Grunnlaget for behandlingen

 • ​Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 a og b.

 • Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, postforsendelse, telefon og SMS.

Innhenting av personopplysninger

 • ​Vi lagrer de personopplysningene du har gitt våre ansatte i forbindelse med deres kjøp av våre tjenester.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

 • ​For å kunne utføre våre tjenester etter avtale med kunden, må vi utlevere nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere og underleverandører. Det vil si gravplassmyndighet, blomsterleverandører, kirkekontor, skifterett, prester eller andre forrettere i seremonien, steinleverandører og andre relevante foretak.

Sletting av personopplysninger

 • ​Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt kunderegister i henhold til bestemmelser i norske lover og forskrifter. Opplysningene lagres for alltid, med mindre du som kunde ber oss om å slette det.

 • Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

 • ​Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Personvernombud

 • ​Vi har drøftet om vår bedrift bør ha personvernombud, og har kommet frem til at vi ikke ser det nødvendig på grunn av at; vi ikke er et offentlig organ, krever ikke systematisk monitorering i stor skala, eller behandler opplysninger i form av straffbare forhold.

Informasjonssikkerhet

 • ​Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinfo

 • ​Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til post@notoddenbegravelse.no

bottom of page